Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on NeoEcolle tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu.


1. Rekisterinpitäjä

NeoEco Palvelut Oy

Äyritie 22, 01300 Vantaa

Puh. 040 509 0884

Sähköposti: santeri.makela@neoeco.fi

Omia tietoja koskevat tiedustelut ja pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä NeoEco Palvelut Oy on suomalainen yhtiö, jonka sijaintipaikka on Suomi. 

2. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Yhteydenottolomakkeella kerättäviä tietoja tallennetaan asiakaspalvelu- ja asiakkuudenhoitotarkoitukseen sekä työntekijöiden rekrytoimiseksi NeoEco Palvelut Oy:n asiakkaille ja NeoEco-yhtiöiden palvelukseen. Rekisterin teknisenä alustana toimii Talentadore -rekrytointijärjestelmä ja Pipedrive CRM -asiakkuudenhallintajärjestelmä. Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät NeoEco Palvelut Oy:n ja NeoEco-konserniyhtiöiden työntekijät.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakaspalvelu sekä työntekijöiden rekrytointi NeoEco Palvelut Oy:n asiakkaille ja NeoEco-yhtiöille. Työsuhteen osalta (esim. sijaisuudet) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työsopimuksen mukaisten asioiden hoitaminen. (Yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1b.)

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Palveluissa olevaa tietoa ei käsitellä NeoEco Palvelut Oy:n tai NeoEco-konserniyhtiöiden toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Tietojen siirtoa voi kuitenkin tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella esimerkiksi siinä tapauksessa, jossa rekisterinpitäjän työhön osallistuva henkilö sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tässäkin tapauksessa käsiteltävien tietojen tietoturva on varmistettu käyttämällä salattuja tietoliikenneyhteyksiä.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys
Palveluihin kerätään pääosin asiakkuudenhoidossa ja rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi yhteydenottopyyntölomakkeessa sekä rekrytoinnissa käytetystä työnhakulomakkeesta ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:

 • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää varten)
 • Yhteydenoton tarkoitus ja mahdolliset täsmentävät tiedot
 • Rekrytointien osalta soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen)
 • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva)
 • LinkedIn -profiilin URL
 • Asiakkuudenhoito / rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot, kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot

Valittujen henkilöiden (esim. työntekijät ja sijaiset) osalta palveluun voidaan tallentaa tietoja, joita tarvitaan työsuhteeseen kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden, kuten palkanmaksun suorittamiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, tiedot voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä sekä pankkitilin numero palkanmaksua varten. Hakemukset säilyvät palvelussa 730 vuorokautta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä päivityksestä. Tietoja voidaan käsitellä palvelussa tätäkin kauemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu NeoEco-yhtiöiden työntekijäksi, tai sijaiseksi.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluihin tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoaja NeoEco Palvelut Oy vastaa rekisteriin tallennettujen tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva, kulunvalvonta, ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Palvelujen tietoturvaa testataan sisäisten testien lisäksi mahdollisesti myös kolmannen osapuolen tekemillä tietoturvatarkistuksilla.

Palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on aina suojattu vahvalla salauksella.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Kysymykset ja pyynnöt tulee ohjata tämän rekisterin pitäjälle. Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista:

 • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. lakiin perustuva valitusaika valintapäätöksestä). Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle, tai valvovalle viranomaiselle.


8. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa. Palvelussa käytettäviä analytiikkatyökaluja (Google Analytics) käytetään palvelun käyttöä koskevien tilastojen ja analytiikan laatimiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

9. Evästeet
Palvelun ja sen analytiikan toteuttamisessa käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa palvelun toimimattomuuteen.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

NeoEco Palvelut Oy saattaa muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.


Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 01.08.2023.