NeoEco Metsät Oy:n talousmetsät PEFC-ryhmäsertifioitu

22.11.2022

NeoEco Metsät Oy noudattaa kaikilla metsätiloillaan PEFC-sertifikaatin vaatimuksia.

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes eli PEFC-sertifikaatilla varmistetaan, että metsänhoidossa on noudatettu lakisääteisiä vaatimuksia ja luonnon monimuotoisuus sekä kestävä käyttö on otettu huomioon.

Olemme sitoutuneet rauhoittamaan uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat ja varmistamaan metsänhoitopiirien ympärillä olevien luonnontilaisten avosoiden ja vesistöjen koskemattomuuden. Uudistusaloilta 30 % latvusmassasta jätetään korjaamatta edistämään ravinteiden ylläpitoa ja turvaamaan uuden puusukupolven kasvua. Säästö- ja lahopuita jätetään jokaiselle uudistusalueelle ja pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteitä suunniteltaessa.

Metsäsertifioinnin kriteerien mukaan jokamiehenoikeuden metsien oleskelussa ja luonnontuotteiden keräämisessä tulee olla turvattu. Ulkoilureitit rajataan maanmuokkauksen ulkopuolelle ja reitit pidetään vapaana latvusmassasta. Lisäksi työntekijöiden työturvallisuus, työhyvinvointi, tasa-arvo ja osaaminen varmistetaan. Tässä muutamia tapoja, joilla NeoEco Metsät Oy vahvistaa ja edistää ekologista metsätaloutta.

NeoEco Metsät Oy:llä on ilo ilmoittaa, että sen PEFC-sertifioidut metsät on kasvatettu vastuullisesti ekologisia metsänhoidon periaatteita noudattaen.

Vastuullista kansallisvarallisuuden hoitoa vuodesta 1999.