Lämpöä, valoa ja tunnelmaa – Koivupuusta on moneksi

31.03.2023

Koivu on männyn ja kuusen jälkeen Suomen metsäteollisuuden kolmanneksi tärkein puulaji ja lehtipuista selvästi tärkein.  

Metsäteollisuuden näkökulmasta olennaisin arvo syntyy, kun lyhytkuituista koivua käytetään raaka-aineena selluloosan valmistukseen. Koivusellu sopii painopaperien valmistukseen pitkäkuituista havusellua paremmin. Koivun selluloosaa voidaan käyttää myös tekstiilien raaka-aineena. Toinen teollisuuden kannalta merkittävä koivun käyttökohde on vanerituotanto. Koivuvaneri on kestävää ja vaaleasävyisenä soveltuu hyvin sisätilojen pintamateriaaliksi. Koivu on suurteollisuudellemme keskeinen raaka-aine.


Kauniita, kotimaisia koivuklapeja tullaan näkemään jatkossa myös NeoEco Halko Oy:n tuottamina. Uusiutuvan, kotimaisen energianlähteen hyödyntäminen on osa huoltovarmuusketjua.


Huolimatta koivun taloudellisesta arvosta, metsiä uudistettaessa koivua on istutettu melko vähän. Havupuita suosineen metsänhoidon sekä luontaisten kasvuedellytysten takia Suomen lehtipuuvarat ovat ylipäätänsä melko pienet. Tämä on taloudellisesta näkökulmasta ongelmallista. Metsäteollisuuden näkökulmasta haasteena on koivuvarojen pirstaleisuus koivuvarojen jakaantuessa havupuuvaltaisiin metsiin. Ukrainan sodan vuoksi loppunut Venäjäntuonti aiheuttaa markkinoille pulaa koivusta tai oikeammin lyhytkuituisesta lehtipuusta. Venäjältä on tuotu vuosittain noin 4,5 miljoonaa kuutiometriä koivukuitua. Yhteensä Venäjältä on tuotu noin yhdeksän miljoonaa kuutiota puuta, eli noin 10 % suomalaisen metsäteollisuuden puuntarpeesta (lähde: Luonnonvarakeskus). Rajallisten lehtipuuvarantojen vuoksi kotimaisia hakkuita ei voida määrättömästi lisätä. Kysyntään vastatakseen metsäteollisuus tuo yhä kasvavissa määrin eukalyptus-kuitua tropiikista. Metsänhoidon käytänteet ovat muuttumassa. Uudistettaessa talousmetsiä monimuotoisuuden tavoitteet otetaan aiempaa paremmin huomioon. Tämä tarkoittanee koivun istutusmäärien kasvua ja jatkossa suurempia hakkuumahdollisuuksia.

NeoEco Halko Oy:n toimitusjohtaja Pekka Oksanen ja NeoEco Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Leppäniemi.

Boreaalisissa metsissä koivu lasketaan avainlajiksi, joka tarjoaa suojaa, ravintoa ja elinympäristön lukemattomille eläin- ja kasvilajeille.

Koivua on perinteisesti käytetty myös polttopuuna. Koivun lämpöarvo massayksikköä kohden on samaa luokkaa kuusen ja männyn kanssa. Koivu on kuitenkin tiheämpää ja siksi lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden on koivulla mäntyä ja kuusta parempi. Tästä syystä koivua on perinteisesti pidetty parhaana polttopuuna. Lisäksi koivuissa ei ole pihkaa eikä se siten kipinöi siinä missä pihkaiset kuusi ja mänty.

Polttopuu on uusiutuva energianlähde. On myös huomionarvoista, että puun käytön polttoaineena ei katsota lisäävän hiilidioksidipäästöjä. Puuhun sitoutuneen hiilen katsotaan olevan luonnonkierrossa. Tämä on selvä ero polttopuun eduksi fossiilisiin polttoaineisiin nähden. Mikäli poltettujen puiden tilalle kasvaa jossain samaan aikaan vastaava määrä uutta puuta, ei synny nettopäästöjä. Lisäksi hiilidioksidia vapautuisi myös puun lahotessa. Puuta poltettaessa syntyvä tuhka ja sen ravinteet voidaan lisäksi hyödyntää lannoitteena. Kauniita, kotimaisia koivuklapeja tullaan näkemään jatkossa myös NeoEco Halko Oy:n tuottamina. Uusiutuvan, kotimaisen energianlähteen hyödyntäminen on osa huoltovarmuusketjua.

Koivut ovat Suomen yleisimpiä lehtipuita. Koivuja on useita lajeja. Koivuista yleisimmät, hies- ja rauduskoivut, ovat sopeutuneet erinomaisesti havumetsävyöhykkeen ilmastoon ja kilpailevat jopa metsiemme valtiaiden, kuusten, kanssa elintilasta. Raudus- ja hieskoivun lisäksi Suomessa kasvaa tunturikoivua ja vaivaiskoivua. Koivut ovat tärkeä osa suomalaista luontoa ja metsämaisemaa. Boreaalisissa metsissä koivu lasketaan avainlajiksi, joka tarjoaa suojaa, ravintoa ja elinympäristön lukemattomille eläin- ja kasvilajeille. Koivun kaltaiset avainlajit ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Koivun valoa läpäisevä lehvästö ylläpitää elinolosuhteita pintakasvillisuudelle. Lahopuuna koivu tarjoaa elinympäristön monille hyönteisille ja kääpälajeille. Koivuista on moneksi.

Lisätietoja suomalaista koivua raaka-aineena käyttävän NeoEco Halko Oy:n tuotteista ja palveluista:

Toimitusjohtaja Pekka Oksanen

pekka.oksanen@neoeco.fi

040 586 3334