Hirsitaloja Taalintehtaalle, saariston parhaalle paikalle

26.05.2023
©Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen
©Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen


NeoEco Kiinteistöt Oy kehittää Kemiönsaaren Taalintehtaalle maisemallisesti upealle niemelle, 13 rakennuspaikan korttelialuetta


Maisemaa määrittävät jykevät saaristomännyt, pienipiirteiset rantakalliot ja rakkohaurun täplittämä rantaviiva. Alueen tonteilta avautuvat näkymät merelle ja saaristoon. Suunnittelualue sijaitsee Hasselbackenissa (Pähkinämäki), noin 7 minuutin pyöräilymatkan päässä (2 kilometriä) Taalintehtaan palvelukeskittymästä länteen. Kehitettävä alue on etelään työntyvä mäntyä ja pähkinäpensasta kasvava kallioinen niemi, jonka tulevat tontit antavat itään, etelään ja lähteen. Suunnittelualue tukeutuu Taalintehtaan palveluihin ja tarjoaa erinomaisen koti- tai lomanviettopaikan upeine saaristomaisemineen.


Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

Taalintehtaan historiallinen ruukkimiljöö on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Alueella on runsaasti tapahtumatarjontaa, mm. vuosittain järjestettävät Baltic Jazz -festivaali sekä September Open -keskiaikaiset markkinat. Eloisa vierasvenesatama, vuonna 1686 perustettu rautaruukki ja sataman empiretyyliset rantamakasiinit sijaitsevat Taalintehtaan keskustassa. Rakennuspaikat sijoittuvat Taalintehtaan "vartin taajaman" alueelle, jossa kulttuuritapahtumat sekä arjen palvelut ovat 15 minuutissa saavutettavissa kestävin kulkumuodoin. Autoliikenteen lisäksi alue on pyöräilijöille ja kävelijöille ystävällinen. Lisäksi Taalintehtaalle on linja-autoyhteys Turusta, Salosta ja pääkaupunkiseudulta.

Suunnittelualue tukeutuu Taalintehtaan palveluihin ja tarjoaa erinomaisen koti- tai lomanviettopaikan upeine saaristomaisemineen.


©Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen
©Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen

Etäisyydet Taalintehtaalta

Helsinkiin noin 2 tuntia 10 minuuttia (180 km)

Turkuun noin 1 tunti 10 minuuttia (90 km)

Saloon noin 55 minuuttia (70 km)

Parempaa elämänlaatua - ekologisia, energiatehokkaita ja viihtyisiä hirsitaloja merenrannalla

Aluetta kehitettäessä suositaan viihtyisää ja hyvin maisemaan istuvaa hirsirakentamista. Suomalainen kestävästi tuotettu hirsi mahdollistaa korkean asuinmukavuuden. Hirsitalot ovat hiljaisia, miellyttävästi akustoituja ja terveellisiä asua. Kehittämisen myötä toteutettava kaavamuutos tukee uusiutuvan energian käyttöä. Tonttien suunnittelussa on huomioitu aurinko- ja geoenergian käyttömahdollisuudet. Talot suunnataan aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Suunnitteluratkaisuilla tuetaan kokonaisuudessaan ympäristöystävällistä elämäntapaa ja mahdollistetaan asuminen energiatehokkaissa rakennuksissa. 

Suunnitteluratkaisuilla tuetaan kokonaisuudessaan ympäristöystävällistä elämäntapaa ja mahdollistetaan asuminen energiatehokkaissa rakennuksissa.


Positiivisia vaikutuksia yhteisölle


Alueen kehitys on linjassa Kemiönsaaren kunnan strategian kanssa lisäten alueen yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa; alue tukeutuu Taalintehtaan palveluihin tiivistäen yhdyskuntarakennetta. Suunnittelualue sijoittuu Taalintehtaan rakennetun taajaman lounaisnurkalle. Alueen itäpuolella taajamarakenne kytkeytyy pientalovaltaisena Taalintehtaan keskukseen. Alue tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan. Lisäksi rakentaminen ja asukasmäärän kasvu voivat ajassa parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Rakentaminen alueella luo hyvinvointia. Kehityksellä voidaan katsoa olevan myönteisiä elinkeinopoliittisia vaikutuksia. 

Pientalorakentaminen palvelee kuntaa ja kuntalaisia. Ehdotetun asemakaavan mukainen rakentaminen sulautuu erinomaisesti maisemaan. Aluetta kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota alueen maisemallisiin arvoihin sekä luonnonympäristöön. Kehityksen lähtökohtana on sopeuttaa rakentaminen rantamaisemaan. Rakennuspaikkoja suunniteltaessa on otettu huomioon myös tulvariskialueet. Rantasaunat sijoittuvat yli 3 metrin korkeudelle merenpinnasta. Muu rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti yli 5 metrin korkeudelle. Samalla rakennusaloista muodostuu yhteisöllinen rakennusryhmä kallioiden lakialueelle.


Valtioneuvosto määritteli valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.12.2017. Tavoitteiden toteutuminen ratkaistaan lähtökohtaisesti maakunta- ja yleiskaavatasolla. Tähän kehityshankkeeseen liittyviä tavoitteita ovat:


- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle, tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Ympäristö huomioon ottaen, vastuullisesti rakentaen

Aluetta kehitettäessä huomioidaan Taalintehtaan osayleiskaavan luontoselvityksen tulokset (2010 Faunatica Oy) sekä vuonna 2023 (Envibio Oy) toteutettava suunnittelualuetta koskeva luontoselvitys, sisältäen kasvillisuuden kartoittamisen lisäksi liito-oravaselvityksen sekä lepakkoselvityksen. Aluetta kehitettäessä tavoitteena on huomioida arvokkaimmat elinympäristöt ja säästää maisemaa määrittävä arvokas puusto. Taalintehtaan osayleiskaavan luontoselvityksessä löydetty alueella sijaitseva metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, rehevä lehtolaikku, jätetään kehitettäessä toimenpiteiden ulkopuolelle. Kehitysalueen pohjoisreunalle muodostuu luonnontilainen alue, joka yhdistyy ympäristöarvoiltaan arvokkaaseen lehtolaikkuun alueen länsiosassa. Kehityshanke kokonaisuutena tukee vastuullista ja ympäristöystävällistä elämäntapaa.


Lisätietoja kehityshankkeesta ja tonteista:

Toni Karlsson

050 401 4647

toni.karlsson@neoeco.fi

Lisätietoja Taalintehtaasta, Kemiönsaaresta ja alueen kulttuuritapahtumista: